TETRAETYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERI ICSC: 1749
Marraskuu 2009

3,6,9,12-Tetraoksotridekanoli
3,6,9,12-Tetraoksatridekan-1-oli
Metoksitetraetyleeniglykoli
CAS # 23783-42-8 C9H20O5 / HO(CH2CH2O)4CH3
RTECS # Molekyylimassa: 208.3
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Vesisumua, kuivaa jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuleta. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Huuhdo vuotanut neste runsaalla vedellä.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TETRAETYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERI ICSC: 1749
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN - VAALEANKELTAINEN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää lievästi silmiä. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 280-350°C
Sulamislämpötila: -39°C
Tiheys: 1.06 g/cm³
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: <10
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.2 (laskettu)
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduslämpötila: 161 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 325°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.6
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)