HYDROKSI-2-NAFTOEHAPPO ICSC: 1759
Toukokuu 2010

3-Hydroksi-2-naftaleenikarbosyylihappo
3-Hydroksi-2-naftoehappo
beta-Hydroksinaftoehappo
CAS # 92-70-6 C11H8O3/HOC10H6COOH
RTECS # QL1755000 Molekyylimassa: 188.2
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vesisumua, vaahtoa, kuivaa jauhetta.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu. Syövytysvammoja.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Kurkkukipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään voimakkaista hapettimista. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
HYDROKSI-2-NAFTOEHAPPO ICSC: 1759
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
KELTAISIA KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen ärsyttäviä höyryjä. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää ihoa ja ärsyttää voimakkaasti silmiä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa, maksassa ja umpieritysjärjestelmässä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 220°C
Liukoisuus veteen, g/100 ml: 0.047 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: merkityksetön
Leimahduslämpötila: >150 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: > 400°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.4 - 3.59
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 823-1040 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 82,2 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 32,9 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)