3-METYYLIBUT-2-EN-1-OLI ICSC: 1760
Toukokuu 2010

2-Buten-1-oli, 3-metyyli-
3,3-Dimetyyliallyylialkoholi
Prenyylialkoholi
Prenoli
CAS # 556-82-1 C5H10O
RTECS # EM9472500 Molekyylimassa: 86.1
YK # 1987
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Vaahtoa, hiilidioksidia, kuivaa jauhetta, runsaasti vettä.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 50°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 50°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!

Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Kurkkukipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. Peitä vuotanut aine palamattomalla aineella.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Paloturvallinen tila. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
3-METYYLIBUT-2-EN-1-OLI ICSC: 1760
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen ärsyttäviä höyryjä.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja hengittämällä sen höyryä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti ihoa ja silmiä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 140°C
Sulamislämpötila: -59.3°C
Tiheys: 0.85 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 17 (hyvä)
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 140
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.0
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.1
Leimahduslämpötila: 50 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 305°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 2.7-16.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.91
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1591 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >16,8 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 46 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)