1,3-DIKLOORI-2-BUTEENI ICSC: 1761
Toukokuu 2010

2-Buteeni,1,3-dikloori-
1,3-Diklooributyleeni
1,3-DCB
CAS # 926-57-8 C4H6Cl2
RTECS # EM4760000 Molekyylimassa: 125.0
YK # 1993
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Hienoa vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 27 °C:en lämpötilassa.
Käytä yli 27 °C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Yskä. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H3; F3; R2;
Paloturvallinen tila. Ilmanvaihto lattiatasosta. Hyvin suljettu. Erillään voimakkaista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1,3-DIKLOORI-2-BUTEENI ICSC: 1761
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN - KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen kloorivetyä.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisia määriä hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Höyry ärsyttää hengitysteitä ja silmiä. Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä ja syövyttää ihoa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi vahingoittaa keuhkoja.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 126°C
Sulamislämpötila: -75°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 25°C:ssa: 1.33
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.3
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.07
Leimahduslämpötila: 27 °C c.c.
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 2-13
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.84
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Katso myös ICSC 0995, 1,3-diklooripropeeni (isomeerien seos).
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: yhdistelmämateriaali polyetyleeni/etyleenivinyyliakoholi/polyetyleeni (PE/EVAL/PE).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 300-414 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 2,8 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 6,4 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 11 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)