1-KLOORI2-(KLOORIMETYYLI)BENTSEENI ICSC: 1763
Toukokuu 2010

2-Klooribentsyylykloridi
alfa-2-Diklooritolueeni
Bentseeni, 1-kloori-2-(kloorimetyyli)-
CAS # 611-19-8 C7H6Cl2
RTECS # CZ0195000 Molekyylimassa: 161.0
YK # 2235
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vaahtoa, vesisumua, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 91°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 91°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.

ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä.
Ilmanvaihto. Paikallispoisto.
Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon, jos ihon ärsytystä esiintyy.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Kurkkukipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin muovisiin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1-KLOORI2-(KLOORIMETYYLI)BENTSEENI ICSC: 1763
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan muodostaen kloorivetyä.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 213°C
Sulamislämpötila: -17°C
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 0.01 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 25°C:ssa: 0.02
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.5
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduslämpötila: 91°C
Itsesyttymislämpötila: 634°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 2.0-8.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.32
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 350-951 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 2,8 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1700-2200 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,27-0,96 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)